V-VASE30-15

V-VASE30-15
Makor-HaVazot_2016_0004

גאומטרי

VASE

גובה 30 ס"מ

פתח 15/15 ס"מ

צבעים: זהב, שחור