V-VASE20-15

V-VASE20-15

גאומטרי

VASE

גובה 20 ס"מ

פתח 15/15 ס"מ

צבעים: זהב, שחור