V-REVSQ20

V-REVSQ20
Makor-HaVazot_2016_0008

גאומטרי

REV SQURE

גובה 20 ס"מ

פתח 20 ס"מ

צבעים: זהב, שחור