V-FRAME15

V-FRAME15
Makor-HaVazot_2016_0065Makor-HaVazot_2016_0069

גאומטרי

FRAME

גובה 15 ס"מ

פתח 15/15 ס"מ

צבעים: זהב, שחור